Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                    English

ATOMİK PARTİKÜLLER ve MANYETİZMA

ATOM VE NÜKLEUS

Doğadaki tüm maddeler (gaz, katı ve sıvı) atomlardan meydana gelmektedir. Atomlar ise proton, nötron ve elektron denen partiküllerden oluşmaktadır. Bu atomik partiküllerin özellikleri tablodaki gibidir:

Partikül Mass Yük
Proton 1,8 x 10 -27 kg pozitif (positive)
Nötron 1,8 x 10 -27 kg yüksüz (nötral)(neutral)
Elektron 9 x 10 -30 kg negatif (negative)

Proton ve nötronlar (bunlara nükleon da denmektedir) atomun nükleus (çekirdek) denen bölümünde bulunurlar; elektronlar ise nükleus çevresinde seviyeler şeklinde ilerleyen çemberlerde bulunur (bunlara orbit veya shell denmektedir) (Şekil 3.1). Nükleus atomun merkezinde, ağır ve pozitif yüklü parçasıdır ve atomun kütlesinin büyük bölümünü oluşturur. Nükleus tüm atom ile karşılaştırıldığında oldukça densdir (atomun densitesi 1 g / cm³, nükleusun densitesi 1015 g/cm3).

  Sekil 3.1: Atomda belli seviyelerde elektronlar ve nükleusda (çekirdek) proton ve Nötronlar bulunmaktadır. Nükleus çapının atom çapına göre belirgin küçük olduğuna dikkat ediniz. Buna karşın nükleus belirgin densdir.

 

 
Atom nükleusunda bulunan proton sayısına Atom numarası (Z) denmektedir (Z ayrıca nükleus çevresinde dönmekte olan elektron sayısını da gösterir) [4]. Doğada 1 ile 92 arasında değişen atom numaralı atomları bulmak mümkündür. Biyolojik olarak önemli bazı atomların atom numaraları yandaki tablo ’da sunulmuştur:

Atom nükleusunda protonların haricinde nötronlar da mevcuttur. Nükleusda bulunan nötronların sayısı Nötron numarası (N) ile gösterilir ve bu sayı 0 ile 146 arasında değişmektedir. Doğada bulunan stabil atomlarda her zaman nötron sayısı proton sayısı ile eşit veya nötron sayısı daha fazladır (N≥Z) (He-3 2 proton ve 1 nötron sayısı ile bu kurala uymaz [5]). Nükleusdaki proton ve nötronların toplamına ise kütle numarası (A) denmektedir (A=Z+N).

Nükleon’ları yani nükleusda bulunan proton ve nötronları beraberce belli mesafede tutan bir nükleer güç sözkonusudur. Bu güç protonlar ile nötronlar arasında söz konusu olduğu gibi nötronlar arasında da vardır. Bunun anlamı, nükleusdaki protonlar ile nötronlar arasında ve nötronların birbirleri arasındaki mesafeleri rastgele olmayıp belli bir güç tarafından düzenlenmekte olduğudur (attractive force).  

       Element   Atom Numarası
       Hidrojen 1             1
       Lityum             3
       Nitrojen             7
       Sodyum            11
       Fosfor            15
       Klor            17
       Kalsiyum            20
       Iyot            53
       Helyum             2
       Karbon             6
       Oksijen             8
       Magnesyum            12
       Sülfür            16
       Potasyum            19
       Demir            26

Atomu oluşturan bu partiküller sabit midir?.

Bu atomik partiküller sabit olmayıp hareketleri söz konusudur. Atom nükleusunda bulunan protonlar ve nötronlar kendi etraflarında, nükleus çevresinde belirli orbitlerde bulunan elektronlar ise hem kendi etraflarında, hem de belli yörüngelerde dönmektedirler (Şekil 3.2).  

Sekil 3.2: Nukleusda bulunan proton ve nötronlar kendi etraflarında, belli seviyelerde bulunan elektronlar ise hem kendi etraflarında hemde belli bir yörüngede dönmektedirler.

NÜKLEER MANYETİZMA VE MRG

Manyetizma elektrik yüklü partiküllerin hareketleri sonucu oluşmaktadır; yani atomda bulunan elektrik yüklü partiküller manyetizma oluşturmaktadır. Nötronlar yüksüz olarak bilinse dahi bunlara bağlı olarak da manyetizma oluşabilmektedir, çünkü bunlar daha küçük elektrik yüklü partiküller içerirler [4]. Atom nükleusundaki proton ve nötronların (nükleon) hareketleri ile ortaya çıkan manyetizmaya “Nükleer Manyetizma” denmektedir [4] ve MRG’de bu manyetizmadan faydalanılarak görüntü elde edilmektedir. Fakat bu nükleer manyetizma her atomda görülmez; atomun belli bazı özellikleri nükleer manyetizmanın oluşup oluşmayacağını belirler. Bugüne kadar elde edilen tecrübeler göstermiştir ki; nükleer manyetizma kütle numarası tek sayıda olan ve tek sayıda proton ve nötronlar çiftler halinde bulunacak olurlarsa karşılıklı olarak birbirlerini nötralize etmektedirler ve nükleer manyetizma oluşmamaktadır (Nükleer manyetizma momenti=0). Buna karşın proton veya nötronlar veya her ikisinin birlikte sayıları tek olursa bu atomda Nükleer manyetizma oluşmaktadır (bu atomlar için “NMR aktif” denmektedir) [4,5] (Tablo)

  Atom Numarası (Z)    Nötron Numarası(N)     Kütle Numarası (A)    Nükleer Manyetizma
            çift                çift               çift                  (-)
            çift                tek               tek                evet
            tek                çift               tek                evet
            tek                tek               çift                evet
Tablo: Proton ve nötron sayılarının cift sayıda olmaları halinde nükleer manyetizma (-) olmaktadır. Proton veya nötron sayıları tek olduğunda ise nükleer manyetizma (+) olmaktadır.

Biyolojik olarak önemli olan ve NMR aktif, yani Nükleer manyetizma nedeni olan atomlar tablolar halinde sunulmuştur (Tablo) 

      N       Z         Izotop                 Element          % Abundance
      1       0            H1                  Hidrojen                  99,98
      1       1            H2                  Hidrojen                   0,02
      6       7           C13                  Karbon                   1,10
      7       7           N14                  Nitrojen                  99,62
      7       8           N15                  Nitrojen                   0,38
      8       9           O17                  Oksijen                  0,039
      9      10           F19                  Florin                  100,0
     11      12          Na23                  Sodyum                  100,0
     12      13          Mg25                  Magnesyum                  11,50
     15      16           P31                  Fosfor                  100,0
     17      18          C135                  Klor                  75,40
     17      20         C137                  Klor                  24,60
     19      20          K39                  Potasyum                  93,38
Tablo: Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlara izotoplar denmektedir. Orneğin hidrojenin izotoplarından H1'de 1 proton, H2'de 1 proton ve 1 Nötron vardır.

Bununla birlikte; nükleusdaki bu partiküllerin oluşturduğu manyetizma çok zayıf olduğundan dolayı, görüntü elde etmek için milyarlarca atoma ihtiyacımız vardır. Bu nedenle nükleusunda sadece bir proton olan, nötronu bulunmayan hidrojen izotopu (H1) insan vücudunda (özellikle su ve yağ dokusunda) çok miktarlarda bulunduğundan dolayı (tüm atomların % 80’i) MRG için en uygun atomdur. İşte bu nedenledir ki; günümüzdeki MRG sistemlerinde görüntü oluşturmak için en sıklıkla kullanılan atom hidrojen atomudur (hidrojen atomu sayı olarak çok olmakla birlikte MRG için tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise hidrojenin en yüksek MR sensitivitesine sahip olmasıdır).

Atomda oluşan manyetik moment sadece nükleusda bulunan partiküllere babğlı değildir. Nükleus çevresinde hareket halindeki negatif yüklü elektronlar bu oluşan manyetik momenti etkilemektedir. Atomdaki partiküllerin (elektron, proton ve nötron) oluşturdukları manyetik moment, bunların kütleleri ile ters orantılıdır; ve protonların kütlesi elektronların kütlesinden 1837 defa daha büyüktür ; dolayısıyla elektronların neden olduğu manyetik moment, lokal manyetik alan gibi nnükleusdaki partiküllerin oluşturdukları manyetik momenti bazı durumlarda belirgin şekilde etkileyebilmektedir. Hidrojen atomunda diğer atomlardan farklı olarak elektronların nükleusa daha fazla yaklaşabilmesi bu etkilenmeyi artırabilir (nükleus’dan uzaklık d ile gösterilirse nükleusun maruz kaldığı manyetik alan etkisi 1/d3 dir). Klinik MRG incelemelerinde, elektronların nükleusdaki partiküllere (hidrojen atomu için sadece protonlara) olan bu etkisi çok belirgin olmamakla birlikte, protonların relaksasyonlarını etkileyebilmektedir (bu konu ileride kimyasal şift-chemical shift ve spektroskopi konularında daha detaylı olarak tartışılacaktır).

ELEKTRONLARIN NEDEN OLDUĞU MANYETİZMA

FERROMANYETİK-PARAMANYETİK-DİYAMANYETİK ELEMENTLER:  

Bu başlık altında anlatılacaklar MRG’nin temel noktası olan nükleer manyetizma haricindeki, elektronların neden olduğu manyetizmaları açıklamaktadır. Daha önce de bahsedildiği gibi elektronlar nükleer manyetizmaya etkisi haricinde, atomun manyetik özellik gösterip göstermeme özelliğini tayin etmektedirler. Bu konunun iyi anlaşılması ile, MRG ünitlerinde kullanılan permanent magnet (güçlü dış manyetik alan)’in nasıl oluşturulduğu, yine kitabın ileri bölümlerinde detaylı olarak bahsedilecek olan MRG’de kullanılan kontrast maddelerin etki mekanizmaları ve bazı materyallerin artefaktlara ve komplikasyonlara nasıl neden olduğu daha iyi kavranacaktır.

Negatif yüklü elektronlar nükleus çevresindeki belirli seviyelerde hareket halindedirler ve seviye sayısı (orbit) arttıkça enerji seviyeleri artmaktadır. Nükleus çevresindeki bu orbitler alt gruplara da ayrılmaktadır (subshell). Örneğin (Na) sodyum atomundaki 11 elektrondan 2 tanesi ilk çemberde, 2 tanesi ikinci çemberin s alt grubunda, 6 tanesi ikinci çemberin p alt grubunda, 1 tanesi ise üçüncü çemberde yer alır. (P) fosfor atomunda ise 15 elektronun 2 tanesi birinci çemberde, 2 tanesi ikinci çemberin s alt grubunda, 3 tanesi üçüncü çemberin p alt grubundadır. Magnet gibi güçlü manyetik alanlar içinde, elektronların neden olduğu bu enerji seviyeleri (shell, subshell) daha da alt gruplara ayrılmaktadır. Kural olarak, her enerji çemberinde sadece sınırlı sayıda elektron bulunabilir ve ilk önce düşük enerji seviyeli iç çemberler doldurulur, daha sonra sırası ile enerji seviyesi yüksek dış çemberler doldurulur. Dolu olan bir çemberde çift sayıda elektron vardır.

Elektronlar nasıl manyetizma nedeni olmaktadır?.  

Eğer atomdaki elektron çemberlerinde ve çember alt gruplarında çift sayıda elektron var ise bu elektronlar birbirlerine ters yönde hareket ederler ve birbirlerinin oluşturdukları manyetizmayı nötralize ettiklerinden dolayı atomda manyetizma oluşmaz. Bununla birlikte bu atomlar güçlü manyetik alan içine (magnet içine) konacak olurlarsa elektronların dizilişinde bu manyetik alan etkisi ile değişiklik olacağından küçük bir manyetizasyon oluşur ve bu manyetizasyon yönü ortamın güçlü manyetik alan vektörüne ters yönde olur. Atomdaki (elementdeki) bu davranış biçimine “diyamanyetizm” denir ve hemen tüm elementlerde bu davranış özelliği görülür. Bu olayda oluşan manyetizmin amplitütü ortamın manyetik alan gücü (magnet) ile doğrudan orantılıdır. İzm özelliği gösteren yaygın örnekler; inert gazlar, çoğu organik moleküller (doku) ve NaCl gibi kristal tuzlarıdır. Birçok atomda son elektron çemberinde tek sayıda elektron vardır. Dolayısıyla bu atomda elektronlar birbirlerinin oluşturdukları manyetizmayı nötralize edemezler ve bu atom ortamda güçlü manyetik alan olmadan da manyetizma nedeni olur. Bu davranış özelliğindeki atomlar için “paramanyetik” denir. Bununla birlikte, bu atom yalnız başına bir manyetizm nedeni olduğu halde, bu atomlardan oluşmuş bir elementde manyetizasyon görülmez. Bunun nedeni elementi oluşturan atomların manyetizasyon vektörlerinin rastgele dağılım göstermesi ve birbirlerinin manyetizasyonlarını nötralize etmeleridir. Eğer bu element güçlü bir manyetik alan içine konacak olursa elektronların neden olduğu bu manyetizmalar belli bir düzene gireceğinden belirgin bir manyetizasyon gözlenebilir. Diyamanyetizmde olduğu gibi paramanyetik elementlerde de oluşan bu manyetizma ortamda bulunan güçlü manyetik alanın (magnet) gücü ile doğrudan orantılıdır. Bununla birlikte farklı olarak, oluşan manyetizma ortamın güçlü manyetik alan vektörü ile aynı yönde olur (diamanyetizmde ters yönde olmaktaydı) (Şekil 3.3).

.
Şekil 3.3: Diyamanyetik materyaller (D) oldukça zayıf manyetik etki oluşturmaktadır ve bu güçlü manyetik alan vektörüne ters yöndedir. Paramanyetik materyaller (P) ise daha güçlü manyetik etki oluştururlar ve bu, güçlü manyetik alan vektörü ile aynı yönde olur.

Bu özelliği gösteren örnekler; Krom (Cr +2), Demir (Fe+2, Fe+3), Manganez (Mn+2), Kobalt (Co+2), Bakır (Cu+2), Gadolinium (Gd+3), Dysprosium (Dy+3) ve organik serbest radikallerdir. Moleküler oksijen çift sayıda elektron içermekle birlikte paramanyetik özellik gösterir.

 

Yine element içinde dağınık manyetizasyon vektörleri nedeni ile manyetizasyon nedeni olmayan, fakat paramanyetik elementlerden farklı olarak ortamdaki manyetik alana (dış manyetik alana) ileri derecede duyarlı olan elementler de vardır. Bunlar çok daha zayıf dış manyetik alanda bile güçlü manyetizma nedeni olmaktadırlar ve dış manyetik alan ortamdan uzaklaştırılsa bile bu manyetizasyon devam etmektedir. Bu davranış özelliğine “Ferromanyetizm” denmektedir. Bu özellikten faydalanılarak (dış manyetik alan uzaklaştırılsa dahi element manyetizasyonunun devam etmesi) sabit güçlü manyetik elemenler (Permanent magnet) elde edilebilmektedir. Ferromanyetik elemenler; demir (Fe), nikel (Ni), kobalt (Co) ve Fe3O4’dir.

Bunların haricinde “Ferrrimanyetizm”, “Antiferromanyetizm” ve “Süpermanyetizm” kavramları vardır. Ferrimanyetik elementlerde dış manyetik alan etkisi ile atom manyetik vektörleri düzene girer ancak bunlardan çoğu dış manyetik alan yönüne, daha az bir kısmı ise ters yöne olur. Dolayısıyla bu elementlerde manyetizasyon görülür. Antiferromanyetik elementlerde ise dış manyetik vektör yönüne ve tersine dizilenler birbirlerine eş sayıda olduklarından birbirlerinin etkilerini nötralize ederler ve bu elementlerde manyetizasyon görülmez (Şekil 3.4). Süperparamanyetik elemenlerde ise dış manyetik alana duyarlılık çok fazladır, bununla birlikte ferromanyetik elementlerden farklı olarak dış manyetik alan ortadan kaybolduğunda elementde oluşan manyetizasyon da ortadan kalkmaktadır.

Şekil 3.4: Ferromanyetik and Ferrimanyetik elementler manyetizasyon oluştururlarken, antiferromanyetik materyallerde birbirlerine ters yöndeki dizilimler eş sayıda olduklarından manyetizasyon görülmez.  

PROTONLARIN SPİN HAREKETİ

Şimdi MRG’nin temel çıkış noktası olan nükleer manyetizmaya geri dönüyoruz.

Kendi etrafında dönmekte olan nükleusda bulunan partiküllerin (bundan sonra nötronu olmayan hidrojen atomu olarak kabup edip, proton olarak söyleyeceğiz) manyetik momenti rotasyon aksisine paralel olarak oluşur. Protonların oluşturduğu bu manyetik moment direk olarak protonların kendi etraflarında dönmesi ile ilişkilidir ve bu dönme hareketine “SPİN HAREKETİ” denmektedir. Manyetik moment, manyetik alanın gücünü ve yönünü gösteren vektörel sistem ile tanımlanır (Şekil 3.5 ve 3.6).  

Şekil 3.5: Şekillerde görüldügü gibi kendi etrafında dönen dunyanın ve hidrojen atomunun (proton), ortada görülen kücük bar magnet-mıknatıs gibi kuzey (N, North) ve güney (S, South) olmak üzere 2 kutbu ve manyetik vektörü vardır.
Şekil 3.6: Kendi etrafında spin hareketi yapan protonlar manyetik moment oluşturmakta ve bu moment rotasyon aksisine paralel olmaktadır. Manyetik momentleri tanımlamak için momentin yönünü ve gücünü gösteren vektörel sistem kullanılmaktadır.

Normal bir dokuda (şu anda bizim vücudumuzda olduğu gibi) protonların bu manyetik vektörlerin ynleri belirli bir düzen göstermeyip, dağınık bir halde bulunurlar (Şekil 3.7). 

 
Şekil 3.7: Şekilde görülen düzensiz yönlerdeki manyetik vektörlerin spin hareketi yapan protonlar tarafından olusturulduğuna dikkat ediniz.

 

Ana sayfa       I       Bir Sonraki  Bölüm               iletisim     

 
Linkler:
Vascular Birthmarks - Hemangiomas » » http://www.birthmarks.us
Breast Biopsy - BLES technique » » http://www.konez.com/breastbiopsy.htm
Cecostomy » » http://www.konez.com/image guided cecostomy.htm
Uterine Fibroid Embolization » » http://www.konez.com/ufe.htm
Central Access Catheters » » http://www.konez.com/vascular access.htm
Laser Ablation for Varicose veins » » http://www.konez.com/varicose vein center.htm
Varicocele Treatment with embolization » » http://www.konez.com/varicocele treatment.htm
Magnetic Resonance Imaging (textbook) » » http://www.konez.com